032
[sp]
!
033
!
"
034
"
#
035
#
$
036
$
%
037
%
&
038
^
'
039
*
(
040
(
)
041
)
*
042
*
+
043
+
,
044
,
-
045
-
.
046
.
/
047
/
0
048
0
1
049
1
2
050
2
3
051
3
4
052
4
5
053
5
6
054
6
7
055
7
8
056
8
9
057
9
:
058
:
;
059
;
<
060
<
=
061
=
>
062
>
?
063
?
@
064
!
A
065
A
B
066
B
C
067
C
D
068
D
E
069
E
F
070
F
G
071
G
H
072
H
I
073
I
J
074
J
K
075
K
L
076
L
M
077
M
N
078
N
O
079
O
P
080
P
Q
081
Q
R
082
R
S
083
S
T
084
T
U
085
U
V
086
V
W
087
W
X
088
X
Y
089
Y
Z
090
Z
[
091
[
\
092
\
]
093
]
^
094
^
_
095
_
`
096
`
a
097
a
b
098
b
c
099
c
d
0100
d
e
0101
e
f
0102
f
g
0103
g
h
0104
h
i
0105
i
j
0106
j
k
0107
k
l
0108
l
m
0109
m
n
0110
n
o
0111
o
p
0112
p
q
0113
q
r
0114
r
s
0115
s
t
0116
t
u
0117
u
v
0118
v
w
0119
w
x
0120
x
y
0121
y
z
0122
z
{
0123
{
|
0124
|
}
0125
}
~
0126
~

0127

0128

0129

0130
ƒ
0131

0132

0133

0134

0135
ˆ
0136

0137
Š
0138

0139
Œ
0140

0141
Ž
0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151
˜
0152

0153
š
0154

0155
œ
0156

0157
ž
0158
Ÿ
0159
­
0160
¡
0161
¢
0162
£
0163
¤
0164
¥
0165
¦
0166
§
0167
¨
0168
©
0169
ª
0170
«
0171
¬
0172
­
0173
®
0174
¯
0175
°
0176
±
0177
²
0178
³
0179
´
0180
µ
0181

0182
·
0183
¸
0184
¹
0185
º
0186
»
0187
¼
0188
½
0189
¾
0190
¿
0191
À
0192
Á
0193
Â
0194
Ã
0195
Ä
0196
Å
0197
Æ
0198
Ç
0199
È
0200
É
0201
Ê
0202
Ë
0203
Ì
0204
Í
0205
Î
0206
Ï
0207
Ð
0208
Ñ
0209
Ò
0210
Ó
0211
Ô
0212
Õ
0213
Ö
0214
×
0215
Ø
0216
Ù
0217
Ú
0218
Û
0219
Ü
0220
Ý
0221
Þ
0222
ß
0223
à
0224
á
0225
â
0226
ã
0227
ä
0228
å
0229
æ
0230
ç
0231
è
0232
é
0233
ê
0234
ë
0235
ì
0236
í
0237
î
0238
ï
0239
ð
0240
ñ
0241
ò
0242
ó
0243
ô
0244
õ
0245
ö
0246
÷
0247
ø
0248
ù
0249
ú
0250
û
0251
ü
0252
ý
0253
þ
0254
ÿ
0255

NOTES: Top line is the Numismatica character; middle line is the character code; bottom line is the key press to get the Numismatica character. Characters greater than 0126 are not easily accessible from English-language IBM-compatible keyboards, and some characters below 0127 are not accessible from certain keyboards. You can generate any Numismatica letter by holding down the [ALT] key while entering the character code from the numeric keypad (not the number keys in the top row and the NumLock key must be on). All character codes start with "zero", not the letter capital O.